ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
วิชาเอก
1
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโท
2
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาเอก
3
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ปรีญญาตรี
4
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาตรี
5
ครู คศ.3
ปริญญาไท
6
ครู    คศ.3
ปริญญาตรี
7
ครู    คศ.3
ปริญญาโท
8
ครู    คศ.3
ปริญญาตรี
9
นางแสงเทีียน    ม่วงคะลา
ครูช่วยสอน
ปรีญญาตรี
10
ครู  คศ.3
ปริญญาโท
11
ครู    คศ.3
ปริญญาโท
12
ครู    คศ.3
ปริญญาตรี
13
นางพรทิพย์     โภชงค์ขันธ์
ครูช่วยสอน
ปริญญาตรี
14
ครู    คศ.3
ปริญญาตรี
15
ครู    คศ.3
ปริญญาโท
16
ครู    คศ.3
ปริญญาตรี
17
ครู   คศ.3
ปริญญาตรี
18
ครู    คศ.3
ปริญญาตรี
19
ครู    คศ.3
ปรีญญาตรี
20
ครู    คศ.3
ปริญญาตรี
21
ครู    คศ.3
ปรีิญญาตรี
22
ครู    คศ.3
ปริญญาโท
23
ครู    คศ .3
ปริญญาตรี
24
นายนิกร     ผาบจุงกุง
ครู    คศ.2
ปริญญาตรี
25
ครู   คศ.3
ปริญญาโท
26
ครู   คศ.2
ปริญญาโท
27
ครู    คศ.3
ปริญญาตรี
28
ครู คศ.3
ปริญญาโท
29
ครู คศ.3
ปริญญาโท
30
นางสาวนัฎฐนิชา กาลจักร
ครู คศ.1
ปริญญาตรี
31
นางนฐรัช อุยะพิตัง
พนักงานราชการ
ปริญญาตรี